Lameladivetro
A méia de véddro internaçionâle, nasciûa in teorĭa in scĕ tòue de l’àola d’incixiòn de l’Accadémia de Belle Ărti de Zena in to 1995, a se formȃ a bòrdo d’a motonave co-a bandȇa de l’Ucraina “Kasakistan” e a l’é cresciua in to ma-aviggioso Chiostro de l’Insigne Basilica de Nostra Scignȏa de Vigne, in to cheu de l’antȋgo Céntro de de Zena. D’alȏa n’emmo faeto de moddi d’éaprexiòn, a l’à creòu moddi d’intendise in tutto o mondo. A filozofia de l’Asociaçȏn s’esprimme in to so’ nomme: “A méia de véddro internaçionâle”.

A méia: scimbolo de tentaxion, a méia rappresenta o frȗto “proibȋo” d’a conoscensa.
O veddro: in ta so fragilitae o l’é o scimbolo ciaeo de perfeçion e transapernsa.
Améiadevéddro internaçionâle: e parolle tutte insemme voean dî l’unitae de cultue e de arti e a volontae de travaggiâ pe-a fraternitae universale in tà dideisa d’é doversitae.

In ta so vitta, grassie a-o travaggio dì socci offerti sempre de badda con sapienza, amô e conoscenza, a l’é riuscia a organizâ ben ben se eventi in tutto o mondo pe raziunze moddi de conoscise tra tutti i amixi. In ti ûrtimi tempi améiadevéddro internaçionâle a l’à insôu a renouvȃ a sò imagine grafica, un-na neuva estética, insemme a neuvi moddi de fâ e côse, sempre sotto a bandea de Enti, de diplomatia, consolari, de governo, de Cittae, de l’association, d’a cultua. Mettise insemme véu dî, prìmma de tùtto fraternitae in to camìn d’un traeto de un-na neuva stôia.
LAMELADIVETRO® INTERNACIONAL, i lindur teorikisht në stolat e klasës Gdhendje të Akademisë së Arteve të Bukura në Genova, në 1995 u formua në bordin e anijes motorike që fluturonte me flamurin ukrainas Kazakistan dhe mori formë në hapësirat e bukura në Manastirin antik të Insigne Bazilika e Nostra Signora delle Vigne, e vendosur në zemër të qendrës historike gjenoveze. Që atëherë, përmes llojeve të ndryshme të ngjarjeve, ai ka arritur të krijojë sinergji dhe kontakte në një nivel ndërkombëtar. Filozofia asociuese shprehet me emrin e saj: Lameladivetro® Internacional.

MOLLA: simbol i tundimit, molla përfaqëson gjithashtu frytin e "ndaluar" të dijes.
GLASS: në brishtësinë e tij simbolizon kthjelltësinë, qartësinë e shikimit, pastërtinë dhe transparencën.
LAMELADIVETRO®: bashkimi i fjalëve nënkupton sinergjinë e kulturave dhe arteve dhe vullnetin për të punuar për vëllazërinë universale duke mbrojtur larminë e tyre.

Përgjatë ekzistencës së saj (falë angazhimit të anëtarëve të cilët, në mënyrë falas falas, gjithmonë kanë dhënë profesionalizëm, dashuri dhe njohuri), ajo ka arritur të organizojë ngjarje të shumta në një nivel ndërkontinentale, duke favorizuar njohje të përbashkët. Kohët e fundit Lameladivetro® Internacionale ka filluar të rinovojë imazhin e saj grafik; rinovimi estetik që do të përkrahë ato krijues dhe tekniko-operacionalë, si gjithmonë me qëllim bashkëpunimin me organet diplomatike, konsullore, qeveritare, civile, akademike, asociuese dhe kulturore. Bashkëpunimi është thelbësor për të udhëtuar në një shtrirje të re të historisë.
LAMELADIVETRO® INTERNAZIONALE, nata teoricamente sui banchi dell'aula di Incisione dell'Accademia di Belle Arti di Genova, nel 1995 si è formata a bordo della motonave battente bandiera ucraina Kazakistan e si è concretizzata nei bellissimi spazi nell'antico Chiostro dell'Insigne Basilica di Nostra Signora delle Vigne, ubicata nel pieno del Centro Storico genovese. Da allora, per mezzo di diverse tipologie di eventi, è riuscita a creare sinergie e contatti a livello internazionale. La filosofia associativa è espressa dalla sua denominazione: Lameladivetro® Internazionale.

LA MELA: simbolo di tentazione la mela rappresenta, inoltre, il frutto “proibito” della conoscenza.
IL VETRO: nella sua fragilità simboleggiala lucidità, chiarezza di visione, purezza e trasparenza.
LAMELADIVETRO®: l'unione delle parole significa la sinergia delle culture e delle arti e la volontà di operare per la fratellanza universale pur difendendole diversità.

Nel corso della sua esistenza (grazie all'impegno dei soci che, in totale gratuità, hanno sempre regalato professionalità, amore e sapere) è riuscita a organizzare numerosi eventi a livello intercontinentale favorendo conoscenze reciproche. Recentemente Lameladivetro® Internazionale ha iniziato a rinnovare la sua immagine grafica; rinnovamento estetico che si affiancherà quello creativo e a quello tecnico-operativo, come sempre mirato a collaborare con Enti diplomatici, consolari, governativi, civici, accademici, associativi e culturali. La collaborazione risulta essenziale per percorrere un nuovo tratto di storia.
LAMELADIVETRO® INTERNAZIONALE, ідея її створення з'явилася в Академії витончених мистецтв в Генуї. Була сформована в 1995 році на борту теплохода під українським прапором і прапором Казахстану. Знайшла форму в прекрасних просторах древнього монастиря Nostra Signora delle Vigne, розташованого в самому серці історичного центру Генуї. З тих пір з допомогою проведених різних заходів вдалося налагодити взаємодію і контакти на міжнародному рівні.  Асоціативна філософія виражається в назві: Lameladivetro® Internazionale. "Скляні яблуко"

ЯБЛУКО: символ спокуси, «заборонений» плід знання.
СКЛО: крихке і символізує ясність погляду, чистоту, прозорість.
LAMELADIVETRO®: Союз об'єднує різні культури, мистецтва, який бажає працювати для загального блага, захищаючи їх інтереси і різноманітність культур.

За час свого існування (завдяки самовідданості учасників, які безоплатно віддають свій професіоналізм, знання, любов). Союзу вдалося організувати безліч заходів міжнародного рівня, розширюючи знайомства. Нещодавно Lameladivetro® Internazionale початку оновлювати свій графічний образ. Естетичне оновлення, яке буде стикатися з творчим і техніко - експлуатаційних, як завжди, направлено на співпрацю з дипломатичними, консульськими, урядовими, громадськими, науковими, асоціативними і культурними органами. Співпраця необхідно для переходу на новий етап розвитку.
Theoretically born among the desks of the Engraving Class of the Academy of Fine Arts in Genoa, LAMELADIVETRO® INTERNATIONAL was established in 1995 on board the ship ms “Kazakhstan”, at that time flying the Ukrainian flag, and took shape in the splendid spaces of the ancient Cloister of the Insigne Basilica of Nostra Signora delle Vigne, located in the heart of the Genoese historic center. Since then, through various types of events, it has managed to create synergies and contacts at an international level. The associative philosophy is expressed by its name: Lameladivetro® Internazionale (The Internation Glassapple).

THE APPLE: symbol of temptation, the apple also represents the "forbidden" fruit of knowledge.
GLASS: in its fragility, glass symbolizes lucidity, clarity of vision, purity and transparency.
LAMELADIVETRO®: the union of the two words means the synergy of cultures and art and the will to work for the universal brotherhood by defending diversity.

All these years (thanks to the commitment of the members who, in total gratuitousness, have always given professionalism, love and knowledge) the association has managed to organize numerous events at an intercontinental level, favoring mutual acquaintances. Recently Lameladivetro® Internazionale has started to renew its graphic image; an aesthetic renewal that will go hand in hand with a creative and technical-operational renovation, always aimimg at collaborating with diplomatic, consular, governmental, civic, academic, associative and cultural bodies. Collaboration is essential to travel along a new piece of history.
LAMANZANADEVIDRIO® INTERNACIONAL, que nació -teóricamente- en el aula de grabado de la Academia de Bellas Artes de Génova, en 1995; cobró forma a bordo del barco de bandera ucraniana Kazakhstan y se puso en marcha en los hermosos espacios del antiguo claustro de la ilustre Basílica de Nuestra Señora de los Viñedos, situada en pleno corazón del centro histórico de Génova. Desde entonces, a través de diferentes tipos de eventos, ha conseguido construir sinergias y crear contactos a nivel internacional. La filosofía de la asociación se expresa en su nombre: Lamanzanadevidrio® Internacional.

LA MANZANA: símbolo de la tentación, representa el fruto "prohibido" del conocimiento.
VIDRIO: por su fragilidad, simboliza la lucidez, la claridad de visión, la pureza y la transparencia.
LAMANZANADEVIDRIO®: la unión de estas palabras significa la sinergia de las culturas y las artes y la voluntad de trabajar por la fraternidad universal defendiendo la diversidad.

A lo largo de su existencia (y gracias al compromiso de sus miembros que, en total gratuidad, siempre han aportado su profesionalidad, su amor y sus conocimientos) se ha conseguido organizar numerosos eventos a nivel intercontinental, fomentando así el conocimiento recíproco. Recientemente Lamanzanadevidrio® Internacional ha comenzado a cambiar su imagen gráfica; una renovación estética tomada de la mano también por una creativa y técnico-operativa; orientadas, como siempre, a colaborar con entidades diplomáticas, consulares, gubernamentales, cívicas, académicas, asociativas y culturales. La colaboración es esencial para empezar un nuevo tramo de nuestra historia.
Международната Cтъкленаябълка е теоретично създадена на чиновете в стаята за гравюра на академията за изящни изкуства в Генуа,през 1995 се формира на борда на моторния кораб, плаващ под украинско казакстанският флаг и се оформя в красивите пространства на дневната обител на базиликата Insigne на Дева Мария на лозата,разположена в сърцето на историческя център в Генуа. Оттогава чрез различни видове събития успява да създаде контакти за взаимодействие на международно ниво. Философската асоциация получава името Стъклена ябълка.

Ябълката: символ на изкушението, представлява забранения плод на познанието.
Стъклото: в своята крехкост символизира яркост и яснота на зрението, чистота и прозрачност.
Стъклената ябълка: съюзът на думите означава симетрия на културите и изкуствата и волята да се работи за всеобщото братство и същевременно да се защитава неговото многообразие.

По време на своето съществуване (благодарение на ангажираността на членовете, които безвъзмездно винаги са давали своя професионализъм, любов и знания) успява да организира множество събития на междуконтинентално ниво, като благоприятства за взаимното им опознаване. Наскоро Стъкленатаябълка започна да обновява имиджа си, естетично обновяване, което свързва творческото с техническото и изпълняване насочено винаги към дипломатическите, консулски, правителствени, граждански, академични, асоциятивни и културните органи.Сътрудничеството е от съществено значение за прекачване на нов етап от историята.
Statute of the Association